Právní upozornění

Přijetí dohody. Váš přístup a používání webových stránek https://elevateibd.com/cz („web“), které jsou spravovány společností Clinical Trial Media, Inc. (www.clinicaltrialmedia.com) podléhá následujícím podmínkám a všem příslušným právním předpisům. Přístupem na web a jeho prohlížením, bez omezení a výjimek přijímáte a souhlasíte s podmínkami a berete na vědomí, že jakékoli jiné dohody mezi vámi a společností Clinical Trial Media nenahrazují tuto dohodu a nemají žádnou platnost ani účinek, pokud jde o váš přístup a používání tohoto webu.

Rozsah použití. Společnost Clinical Trial Media spravuje tento web pro vaše osobní údaje, vzdělávání a komunikaci.  Prosím, neváhejte a projděte si tento web.  Materiál zobrazený na webu si můžete stáhnout pouze pro nekomerční a osobní použití za předpokladu, že zachováte veškerá autorská práva a další vlastnická práva k těmto materiálům.  Bez písemného svolení společnosti Clinical Trial Media však nesmíte distribuovat, upravovat, přenášet, znovu používat, přeposílat nebo používat obsah stránky pro komerční účely, včetně textu a obrázků.  Berete na vědomí, že společnost Clinical Trial Media nezaručuje, že informace na webu jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo USA, přičemž je zakázán přístup na web z území, kde může být obsah webu nezákonný nebo nevhodný.  Osoby, které se rozhodnou pro přístup na web z jiných míst, tak činí z vlastní iniciativy a odpovídají za dodržování místních platných právních předpisů.  

Web neobsahuje lékařské rady. Tento web neposkytuje lékařské poradenství. S omezenou výjimkou jsou všechny produkty uvedené na webu dostupné pouze na lékařský předpis, který poskytuje pouze zdravotnický pracovník s licencí. Web se nezabývá poskytováním lékařských nebo obdobných odborných služeb či poradenství, přičemž informace poskytované na těchto stránkách nejsou k určeny k tomu, aby nahradily lékařské poradenství poskytované poskytovatelem zdravotní péče. Pokud si přejete získat takové služby nebo poradenství nebo je potřebujete, měli byste se neprodleně poradit s lékařem nebo odborným poskytovatelem zdravotní péče.

Informace o produktu. Web a jeho odkazy obsahují informace týkající se hodnoceného přípravku, který nebyl schválen k prodeji nebo k poskytnutí na předpis ve Spojených státech ani v žádné jiné zemi.  

Ochrana autorských práv. Měli byste předpokládat, že na vše, co na stránkách vidíte nebo čtete, se vztahují autorská práva, pokud není uvedeno jinak, přičemž tyto informace nelze bez písemného souhlasu webu používat, s výjimkou případů uvedených v těchto podmínkách nebo v textu zobrazeném na webu. Tento web nezaručuje ani neprohlašuje, že vaše použití materiálů zobrazených na tomto webu neporušuje práva třetích stran, které nejsou majetkem tohoto webu nebo spojeny s tímto webem. 

Ochranné známky.  Ochranné známky, obchodní jména, loga a ochranné známky pro služby (souhrnně „ochranné známky“) zobrazené na tomto webu jsou registrované a neregistrované ochranné známky společnosti Clinical Trial Media a jiných.  Nic obsažené na tomto webu by nemělo být vykládáno jako udělení, ať již přidělením, vyvozením nebo jiným způsobem, jakékoli licence nebo práva na užívání jakékoli ochranné známky zobrazené na webu bez písemného souhlasu společnosti Clinical Trial Media nebo jakékoli třetí strany, která může vlastnit ochranné známky zobrazené na tomto webu.  Vaše používání ochranných známek zobrazených na tomto webu nebo jakéhokoli jiného obsahu tohoto webu, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách, je přísně zakázáno.  Rovněž bychom vás rádi upozornili, že společnost Clinical Trial Media bude razantně prosazovat svá práva duševního vlastnictví v plném zákonném rozsahu, včetně trestního stíhání.  

Vyloučení záruky.  Přestože společnost Clinical Trial Media vynakládá přiměřené úsilí, co se týče uvedení přesných a aktuálních informací na webu, neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně jejich přesnosti.  Společnost Clinical Trial Media nenese žádné závazky ani odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu stránek.  Bez omezení výše uvedeného, vše obsažené na webu je vám poskytováno „JAK JE“ BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ JIŽ EXPLICITNÍ ČI IMPLICITNÍ, MIMO JINÉ VČETNĚ, ODVOZENÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL NEBO PRO ÚČELY NEPORUŠENÍ.  Upozorňujeme, že v rámci určitých jurisdikcí nemusí být povoleno vyloučení implicitních záruk, proto se některé z výše uvedených výjimek na vás nemusí vztahovat.  Ověřte si místní právní předpisy, zda neobsahují omezení týkající se vyloučení implicitních záruk.  

Omezení odpovědnosti.  Používání a prohlížení webu je na vaše riziko.  Tento web ani žádná jiná strana podílející se na tvorbě, výrobě nebo dodání webu neodpovídají za žádné přímé, náhodné, následné, nepřímé nebo represivní náhrady škody vzniklé v důsledku vašeho přístupu na web nebo jeho používání.  Web a/nebo společnost Clinical Trial Media nenese odpovědnost a nepřijímá závazky za jakékoli škody nebo viry, které by mohly infikovat vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek v důsledku vašeho přístupu na tento web, jeho používání nebo prohlížení či stahování jakýchkoli materiálů, dat, textu nebo obrázků z webu.  

Zakázané přenosy. Některé oblasti webu vám mohou umožnit přístup k online fórům a funkci odesílání e-mailů nebo jiným způsobem poskytovat zpětnou vazbu na stránky. Společnost Clinical Trial Media neschvaluje a specificky se zříká jakékoli odpovědnosti nebo závazků za jakýkoli obsah v důsledku těchto činností. Je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet nezákonné, výhružné, urážlivé, hanlivé, obscénní, neslušné, pobuřující, pornografické nebo vulgární materiály a jakýkoli materiál, který by mohl představovat nebo nabádat k jednání, které by bylo považováno za trestný čin, vést k občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakýkoli právní předpis. Kromě toho je zakázáno zveřejňovat nebo přenášet jakékoli informace, které (a) porušují práva ostatních nebo porušují jejich práva na soukromí nebo zveřejnění, (b) jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou nebo jiným vlastnickým právem, s výjimkou případů, kdy je udělen výslovný písemný souhlas vlastníkem takového práva, (c) obsahují virus, chybu nebo jinou škodlivou položku, nebo (d) jsou používány k protiprávnímu jednání proti jiné osobě, co se týče omezování obchodu nebo hospodářské soutěže. Nesete výlučnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé porušením autorských práv, ochranných známek nebo jiných vlastnických práv nebo za jakoukoli jinou škodu vyplývající z vašeho používání webu. 

Údaje zadané uživatelem Veškeré osobní údaje (včetně PIHI) v elektronických komunikacích na webu se řídí zásadami ochrany osobních údajů tohoto webu.  Na druhou stranu, jakýkoli obsah komunikace nebo materiál, který přenášíte na web elektronickou poštou nebo jiným způsobem, včetně jakýchkoli jiných než osobních údajů, dotazů, komentářů, návrhů apod., bude považován za nedůvěrný a nechráněný.  Berete na vědomí, že jakoukoli takovou komunikaci nebo materiál, který přenášíte nebo zveřejňujete, může společnost Clinical Trial Media nebo její přidružené subjekty používat k jakémukoli účelu, mimo jiné včetně reprodukce, zveřejnění, přenosu, publikace, vysílání a zveřejnění.  Společnost Clinical Trial Media může dále používat jakékoli nápady, koncepty, know-how, postupy nebo techniky obsažené v jakékoli komunikaci, kterou na web odesíláte, a to za jakýmkoli účelem, mimo jiné včetně, vývoje, výroby, marketingu a prodeje, prodeje produktů a služeb využívající takové nápady, koncepty, know-how, postupy nebo techniky.  

Odkazy na jiné stránky. Společnost Clinical Trial Media neprovedla kontrolu všech webových stránek propojených s tímto webem a není odpovědná za obsah jakýchkoli stránek provozovaných mimo tento web nebo jiných webových stránek propojených s tímto webem. Přístup pomocí odkazu na jakékoli jiné webové stránky provozované mimo tento web nebo jiné webové stránky je na vaše vlastní riziko. Pokud přistupujete na jinou webovou stránku pomocí odkazu, přečtěte si prosím právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů nové webové stránky. Podmínky používání nové webové stránky se mohou lišit od podmínek tohoto webu.

Změna dohody. Společnost Clinical Trial Media může kdykoli revidovat podmínky této dohody upravující používání tohoto webu. Pokud se změní jakékoli podmínky obsažené v tomto právním oznámení, bude na webu zveřejněno oznámení v upravené podobě. Těmito revizemi jste vázáni a měli byste si proto tyto podmínky kontrolovat pravidelně.

Klinické hodnocení ELEVATE UC hodnotí perorální hodnocený přípravek, který může pomoci léčit UC.