Zásady ochrany osobních údajů

CliniCallRN™ (dba společnosti Clinical Trial Media, Inc.)

Zásady ochrany osobních údajů

Datum účinnosti: 18.6.2018

ÚVOD

Společnost CliniCallRN™ má závazek respektovat a chránit vaše soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak se o vaše osobní údaje staráme a jakým způsobem je používáme, zároveň se dozvíte o vašich právech na soukromí a jak vás chrání zákon.

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví náš přístup k ochraně osobních údajů na celosvětovém základě, přičemž uznáváme, že budou uplatněny různé právní řády a právní systémy.

 • V USA je dohled nad naším dodržováním předpisů, co se týče osobních údajů, v pravomoci Federální obchodní komise (Federal Trade Commission). Pokud s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste na web společnosti CliniCallRN™ přistupovat ani jej používat.
 • Ve zbytku světa se uplatňují různé právní předpisy, přičemž osobní údaje budeme používat a chránit zejména způsobem, který je v souladu s pravidly platnými na území Evropského hospodářského prostoru („EHP“), který přijal obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“). Na území EHP je dohled nad naším dodržováním předpisů v pravomoci příslušného vnitrostátního dozorového úřadu konkrétní země EHP. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů, nepřistupujte na web CliniCallRN™ ani jej nepoužívejte.

OBSAH

 1. ÚČEL
 2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME
 3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY
 4. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 6. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 7. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ
 8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ
 9. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR
 10. DEFINICE

1. ÚČEL

V těchto zásadách ochrany osobních údajů je popsáno, jakým způsobem společnost CliniCallRN™ shromažďuje, používá, zpracovává a chrání vaše osobní údaje a jsou zde uvedeny informace o možnostech, které se vám nabízí, co se týče výběru a správy vašich osobních údajů.

Je důležité, abyste si přečetli tyto i jiné zásady ochrany osobních údajů, včetně případného oznámení o řádném zpracování, které poskytujeme ve zvláštních případech, kdy shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si tak byli plně vědomi jak a proč vaše osobní údaje používáme. Tyto zásady ochrany osobních údajů doplňují jiná oznámení a nejsou těmto oznámením nadřazeny.

1.1 ZPRACOVATEL

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vydány jménem společnosti CliniCallRN™. Pokud je proto v těchto zásadách ochrany osobních údajů uvedeno „my“, „nás/nám“ nebo „naše“, odpovídáme za zpracování vašich osobních údajů.

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, který odpovídá za vyřizování otázek souvisejících s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, včetně jakýchkoli žádostí o uplatnění vašich zákonných práv, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

1.2 KONTAKTNÍ ÚDAJE

Naše kontaktní údaje:

Celý název právnické osoby: Clinical Trial Media, Inc.

Jméno nebo titul pověřence pro ochranu osobních údajů: Kenneth S. King

E-mailová adresa: privacy@clinicallrn.com

Telefonní číslo: 516-366-5665

Doručovací adresa: 308 Harper Drive, Suite 105, Moorestown, NJ 08057, USA

URL: http://www.clinicallrn.com/GDPRRequestForm.php

1.3 STÍŽNOSTI (GDPR u OSOB Z EHP)

Na území EHP máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu dozorovému orgánu. Chcete-li získat více informací, co se týče tohoto práva, a vyhledat příslušný úřad pro ochranu osobních údajů, navštivte webovou stránku Evropské komise (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en). Pokud jste ze Spojeného království, navštivte webovou stránku Kanceláře komisaře pro informace („ICO“) (www.ico.org.uk). Dříve než se obrátíte na vnitrostátní dozorový orgán, doporučujeme, abyste nás kontaktovali na adrese privacy@clinicallrn.com, a my se tak mohli zabývat vašimi pochybnostmi.

1.4 STÍŽNOSTI (Štít na ochranu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA)

V souladu se zásadami Štítu na ochranu soukromí se společnost CliniCallRN™ zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů přenesených do USA dle zásad stanovených Štítem na ochranu soukromí.  Pokud máte pobyt na území Evropské unie nebo ve Švýcarsku a máte dotazy nebo stížnosti ohledně Štítu na ochranu soukromí, doporučujeme vám obrátit se na vnitrostátní dozorový orgán. Doporučujeme, abyste nás nejprve kontaktovali e-mailem na adrese privacy@clinicallrn.com, a my se tak mohli zabývat vašimi pochybnostmi.

Společnost CliniCallRN™ se dále zavázala postoupit nevyřešené stížnosti v rámci Štítu na ochranu soukromí nezávislému mechanismu pro řešení sporů – „BBB EU PRIVACY SHIELD“, jež je provozován radou „Council of Better Business Bureaus“. Pokud nedostanete včasné potvrzení vaší stížnosti nebo pokud vaše stížnost není uspokojivě vyřešena, navštivte prosím webovou stránku www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers, kde získáte další informace a můžete podat stížnost. Tato služba je poskytována zdarma.

Pokud vaši stížnost na ochranu soukromí nelze vyřešit prostřednictvím výše uvedených kanálů, můžete v případě některých zbytkových nároků, které nebyly vyřešeny jinými mechanismy náhrady škody, za určitých podmínek uplatnit závazné rozhodčí řízení.  Viz příloha 1 k Štítu na ochranu soukromí na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

Společnost CliniCallRN™ dodržuje zásady stanovené Štítem na ochranu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA. Máme závazek řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování a/nebo používání vašich osobních údajů. V souladu s tímto by nás měly osoby, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našeho používání vašich osobních údajů nebo ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktovat pomocí údajů uvedených v části Kontaktní údaje tohoto oznámení.

1.5 ZMĚNY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VAŠE POVINNOST NÁS INFORMOVAT O ZMĚNÁCH VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo měnit tyto zásady ochrany osobních údajů, přičemž vás budeme informovat prostřednictvím aktualizace tohoto oznámení. Z tohoto důvodu tyto zásady občas zkontrolujte na adrese [odkaz na zásady ochrany osobních údajů – www.elevateibd.com], a to zejména pokud s námi právě jednáte. Je důležité, aby osobní údaje, které o vás máme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se vaše osobní údaje v průběhu vašeho vztahu s námi změní.

1.6 ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Tento web může obsahovat odkazy na webové stránky, doplňky a aplikace třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy nebo povolením připojení můžete umožnit třetím stranám shromažďovat nebo sdílet vaše osobní údaje. Nad webovými stránkami třetích stran nemáme kontrolu a neodpovídáme za jejich prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud opouštíte náš web, doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů všech navštěvovaných webových stránek.

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Osobními údaji nebo informacemi osobního charakteru se rozumí jakékoli informace o osobě, které vedou k identifikaci této osoby. Součástí nejsou údaje, u kterých byla identita odstraněna (anonymizované údaje).

Shromažďovat, používat, ukládat a přenášet můžeme různé druhy vašich osobních údajů, které jsme seskupili takto:

 • Identifikační údaje zahrnují jméno, příjmení za svobodna, příjmení, uživatelské jméno nebo podobný identifikátor, datum narození a pohlaví.
 • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Finanční údaje zahrnují bankovní údaje klientů, dodavatelů a zástupců pro účely provádění plateb námi a nám v souvislosti s námi poskytovanými službami.
 • Údaje o transakcích zahrnují podrobnosti o produktech a službách, které jste od nás a/nebo našich přidružených společností obdrželi nebo zakoupili.
 • Technické údaje zahrnují adresu internetového protokolu („IP“), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení a umístění časového pásma, typy a verze doplňků prohlížečů, operační systém a platformu a další technologii zařízení, která používáte pro přístup na tento web.
 • Údaje o profilu zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, nákupy nebo objednávky, které jste provedli, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkum/dotazník.
 • Data o používání zahrnují informace o tom, jak používáte náš web, produkty a služby.
 • Marketingové a komunikační údaje zahrnují vaše preference při přijímání marketingových informací od nás a/nebo našich přidružených společností.
 • Údaje o zdravotním stavu zahrnují informace týkající se jakéhokoli aspektu vašeho zdraví a/nebo důsledků účasti v jakýchkoli klinických hodnoceních organizovaných našimi klienty.

Shromažďovat, používat a sdílet můžeme také agregované údaje, jako jsou obecné statistické nebo demografické údaje pro jakýkoli účel. Agregované údaje mohou být odvozeny z vašich osobních údajů, ale ze zákona nejsou považovány za osobní údaje, protože tyto údaje přímo ani nepřímo neodhalují vaši identitu. Můžeme například agregovat vaše údaje o používání a vypočítat procento uživatelů, kteří přistupují ke konkrétní funkci webové stránky. Pokud však kombinujeme nebo spojíme agregovaná data s vašimi osobními údaji tak, že je vás možné přímo či nepřímo identifikovat, nakládáme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji, které budou použity v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Kromě údajů o zdravotním stavu a celoodvětvových nebo vládních průzkumů/dotazníků, na nichž jsme povinni se podílet, o vás obvykle neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie osobních údajů (včetně podrobností o vaší rase nebo etnicitě, náboženském nebo filozofickém přesvědčení, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech a členstvích v odborech).

2.1 POKUD SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE NEPOSKYTNETE

Pokud osobní údaje potřebujeme shromažďovat ze zákona nebo podle podmínek smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, a vy tyto osobní údaje neposkytnete, je možné, že nebudeme schopni plnit s vámi již uzavřenou nebo budoucí smlouvu (např. pro účely poskytování našich služeb). V takovém případě je možné, že budeme muset zrušit produkt nebo službu, které jste si u nás objednali. Pokud se tak však stane, budeme vás o tom včas informovat.

3. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎOVÁNY

Pro shromažďování osobních údajů o vás a od vás používáme různé metody, včetně metod jako jsou:

 • Přímé interakce. Vaše osobní údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů nebo písemnou komunikací s námi prostřednictvím poštovních služeb, telefonu a e-mailu či jiným způsobem. Zahrnuje to osobní údaje, které poskytnete, když:
 • se přihlásíte k odběru našich služeb či produktů online či jinak;
 • uzavřete smlouvu pro odběr našich služeb; nebo
 • požádáte o zaslání marketingových materiálů.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Při vaší interakci s naším webem můžeme automaticky shromažďovat technické údaje o vašem zařízení, činnostech procházení a návycích. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, souborů protokolu a dalších podobných technologií. Vaše technické údaje můžeme rovněž získat, pokud navštívíte jiné webové stránky využívající naše soubory cookie. Tyto agregované údaje poskytují „obrázek ve větším měřítku“, co se týče návštěvnosti stránek, a poskytuje přehled o tom, které části webů uživatelé navštěvují nejvíce. Tyto informace používáme k určení, jaká technologie je k dispozici v počítačích návštěvníků, takže jim může poskytovat lepší služby prostřednictvím vyspělejších technologií (např. Macromedia Flash). Žádná z těchto informací není spojena s žádnými osobními údaji.
 • Pasivním způsobem shromažďujeme a zaznamenáváme následující informace o návštěvnících našeho webu, jako je například:
 • typ prohlížeče;
 • IP adresa;
 • název domény;
 • čas přístupu;
 • operační systém.
 • Osobní údaje získané od třetích stran nebo z veřejně dostupných zdrojů. Vaše osobní údaje můžeme získat od různých třetích stran a z veřejně dostupných zdrojů, jak je uvedeno níže:
 • Technické údaje můžeme získat od následujících třetích stran:
 • poskytovatelů analytických služeb, jako je Google;
 • reklamních sítí;
 • poskytovatelů informací o vyhledávání;
 • portálů.
 • Kontaktní údaje a údaje o transakcích od poskytovatelů technických, platebních a doručovacích služeb.
 • Identifikační a kontaktní údaje od zprostředkovatelů údajů nebo agregátorů.

4. JAKÝM ZPŮSOBEM POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje použijeme pouze tehdy, kdy nám to umožňuje zákon. Vaše osobní údaje používáme nejčastěji za následujících okolností:

 • Pro účely plnění smlouvy, pokud se s vámi chystáme smlouvu uzavřít nebo jsme ji s vámi uzavřeli, nebo pro účely plnění jiných zákonných povinností.
 • Pokud je to nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (nebo oprávněných zájmů třetích stran) a vaše zájmy a základní práva tyto zájmy nepřevažují (to platí na území EHP).
 • Pokud potřebujeme dodržet zákonnou nebo regulační povinnost.

V rámci EHP, pokud jde o zasílání přímých marketingových komunikací prostřednictvím e-mailu nebo textové zprávy, tak učiníme, pouze pokud (i) máme váš výslovný souhlas nebo (ii) jste stávající klient. Máte právo kdykoli odvolat váš souhlas prostřednictvím našich kontaktních údajů.

4.1 ÚČELY, PRO KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Ve formátu tabulky níže uvádíme popis způsobů, jak plánujeme používat vaše osobní údaje, a na jakém právním základě tak činíme. Pro případ potřeby rovněž uvádíme naše oprávněné zájmy. Tato tabulka byla částečně vypracována v důsledku pravidel dle nařízení GDPR, která nedávno vstoupila v platnost na území EHP, ale je také důležitá pro naše používání osobních údajů v jiných částech světa.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat z více než jednoho právního důvodu v závislosti na konkrétním účelu, pro který vaše osobní údaje používáme. Pokud je v tabulce níže uvedeno více důvodů a chcete-li získat více informací o konkrétním právním důvodu, na jehož základě zpracováváme vaše osobní údaje, kontaktujte nás.

Účel/ČinnostTyp údajůPrávní základ pro zpracování, včetně základu oprávněného zájmu

Chcete-li se zaregistrovat jako nový zákazník.

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

Zpracování a poskytnutí služby a/nebo plnění smluvních závazků, včetně výběru a vymáhání dlužných částek.

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

(c) Finanční údaje

(d) Údaje o transakcích

(e) Marketingové a komunikační údaje

(a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

(b) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (k navrácení finančních prostředků, které nám náleží).

Za účelem správy našeho vztahu s vámi, což bude zahrnovat:

(a) Zaslání oznámení o změnách našich podmínek a zásad ochrany osobních údajů.

(b) Žádost o uvedení vašeho názoru nebo vyplnění průzkumu/dotazníku.

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

(c) Údaje o profilu

(d) Marketingové a komunikační údaje

(a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

(b) Nezbytné pro účely plnění zákonné povinnosti.

(c) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli průběžně aktualizovat naše záznamy a zkoumat, jak zákazníci používají naše produkty/služby).

S cílem umožnit vám vyplnit průzkum/dotazník.

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

(c) Údaje o profilu

(d) Údaje o používání

(e) Marketingové a komunikační údaje

(a) Plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli.

(b) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli zkoumat, jak naši zákazníci používají naše produkty/služby, k vývoji našich produktů/služeb a k zajištění růstu našeho podnikání).

Pro účely posouzení, zda jste způsobilí/vhodní pro účast v konkrétním klinickém hodnocení, související klinické zkoušce nebo programu klinické podpory, které provádí naši klienti.

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

(c) Údaje o zdravotním stavu

(a) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů při vývoji našich produktů/služeb.

(b) Nezbytné pro účely plnění smluvních závazků vůči našim koncovým zákazníkům.

Pro účely správy a ochrany našeho podnikání a tohoto webu (včetně odstraňování problémů, analýzy dat, testování, údržby systému, podpory, vykazování a hostování dat).

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

(c) Technické údaje

(a) Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (pro provozování našeho podnikání, poskytování administrativních a IT služeb, zabezpečení sítě, předcházení podvodům a v souvislosti s reorganizací podnikání nebo restrukturalizací skupiny).

(b) Nezbytné pro účely plnění zákonné povinnosti.

(c) Nezbytné při řešení sporů.

Poskytnout vám relevantní obsah a reklamu na webových stránkách a měřit nebo porozumět účinnosti reklamy, kterou vám poskytujeme.

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

(c) Údaje o profilu

(d) Údaje o používání

(e) Marketingové a komunikační údaje

(f) Technické údaje

Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli zkoumat, jak naši zákazníci používají naše produkty/služby, k vývoji našich produktů/služeb, k zajištění růstu našeho podnikání a poskytování informací o naší marketingové strategii).

Pro účely použití datové analytiky ke zlepšení našich webových stránek, produktů/služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a jejich zkušeností; poskytnutí záznamu z auditu pro účely souhlasu.

(a) Technické údaje

(b) Údaje o používání

Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (abychom mohli definovat typy zákazníků s ohledem na naše produkty a služby, udržovat náš web aktualizovaný a relevantní, rozvíjet naše podnikání a poskytovat informace o naší marketingové strategii).

Pro účely návrhů a doporučení týkajících se zboží nebo služeb, které by vás mohly zajímat.

(a) Identifikační údaje

(b) Kontaktní údaje

(c) Technické údaje

(d) Údaje o používání

(E) Údaje o profilu

Nezbytné z důvodu našich oprávněných zájmů (k vývoji našich produktů/služeb a k zajištění růstu našeho podnikání).

4.2 ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s nikým mimo společnost CliniCallRN™ bez vašeho výslovného souhlasu s výjimkou případů uvedených v části 5 níže.

Vaše osobní údaje neprodáváme žádné třetí straně. Naše používání a zveřejnění osobních údajů (které zahrnuje osobní údaje o zdravotním stavu umožňující identifikaci („PIHI“)) je omezeno na minimální množství osobních údajů potřebných k dosažení zamýšleného účelu konkrétní klinické zkoušky nebo klinického hodnocení a používají se v souvislosti s činnostmi v rámci předběžného screeningu v rámci takovýchto projektů klinického výzkumu. To zahrnuje použití dotazníků v rámci studie, ve kterých jsou kladeny pouze otázky týkající se zdravotního stavu a lékařské otázky, které jsou přímo spojeny s příslušným projektem klinického výzkumu, jak je uvedeno ve schválených protokolech.

Osobní údaje zpravidla nepoužíváme ani nesdílíme s žádnou třetí stranou, pokud k tomu od vás nemáme jasně vyjádřený souhlas nebo pokud to není dovoleno podle části 5 níže.

Osobní údaje můžeme výjimečně zveřejnit , pokud je to vyžadováno příslušným právním předpisem nebo nařízením. Jedná se zejména o situace, kdy se od nás vyžaduje, abychom takové údaje PIHI zveřejnili ve vztahu k požadavkům orgánů veřejné správy pro účely splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva. To bude zahrnovat použití a/nebo zveřejnění za účelem:

 • Předcházení nebo kontroly nemoci, zranění nebo postižení.
 • Ohlášení nemoci, zranění nebo postižení.
 • Pomoci při sledování, vyšetřování nebo zásahu v oblasti veřejného zdraví.
 • Ohlášení zneužívání nebo zanedbávání dětí nebo domácího násilí.
 • Odvrácení vážného ohrožení jednotlivce, veřejného zdraví nebo bezpečnosti.
 • Zpřístupnění informací soudním lékařům a/nebo patologům nebo pro dárcovství tkání.
 • V reakci na soudní řízení a příslušné soudní příkazy nebo úřední předvolání.
 • Specializovaných funkcí vlády a zaměstnaneckých kompenzací.
 • Zpřístupnění z důvodu oznámení ze strany zaměstnanců, kteří se stali obětmi trestného činu.
 • Pokud se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv nebo k ochraně vaší bezpečnosti, bezpečnosti ostatních nebo v rámci vyšetřování podvodu.

4.3 ZRUŠENÍ

Můžete nás či třetí strany kdykoli požádat o zastavení zasílání zpráv obsahujících informace/připomínky – kontaktujte nás na adrese: privacy@clinicallrn.com.

Pokud požádáte o zrušení zasílání těchto zpráv obsahujících informace/připomínky, nebude to platit pro osobní údaje, které jste nám poskytli v důsledku nákupu produktu/služby, registrace záruky, zkušenosti s produktem/službou nebo jinými transakcemi.

4.4 SOUBORY COOKIE

Soubory cookie používáme pouze k zaznamenávání informací specifických pro uživatele, a to na které stránky uživatelé vstupují nebo které stránky navštěvují, k zaznamenávání aktivit v minulosti, pro správu relací a personalizaci. Použití souborů cookie umožňuje lepší zážitek uživatelů při jejich návratu na web.

Můžete nastavit prohlížeč tak, aby odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo aby vás upozornil, když webové stránky nastavují nebo přistupují k souborům cookie. Pokud soubory cookie zakážete nebo odmítnete, mějte na paměti, že některé části webu se mohou stát nepřístupnými nebo nemusí správně fungovat.

4.4.1 Kontrola nad soubory cookie. Interaktivní prohlášení ohledně souborů cookie společnosti CliniCallRN™ jasně uvádí, jak je sledováno chování uživatele, a nabízí snadno použitelné ovládací prvky pro udělení a odvolání souhlasu. Uživatel má kontrolu nad soubory cookie a může zabránit, aby byly umístěny na jeho počítač, pokud k tomu nedá souhlas svým jednoznačným potvrzením.

4.5 ZMĚNA ÚČELU

Vaše osobní údaje použijeme pouze pro účely, pro které jsme je shromažďovali, pokud odůvodněně neusoudíme, že je musíme použít z jiného důvodu a tento důvod je slučitelný s původním účelem.

Pokud potřebujeme použít vaše osobní údaje pro nesouvisející účely, oznámíme vám to a vysvětlíme právní základ, který nám to umožňuje.

Vezměte prosím na vědomí, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat bez vašeho vědomí nebo souhlasu v souladu s výše uvedenými pravidly, pokud to vyžaduje nebo dovoluje zákon.

4.6 POUŽITÍ ÚDAJŮ O ZDRAVOTNÍM STAVU V USA

Zákon o přenositelnosti zdravotního pojištění a související odpovědnosti z roku 1996 (The Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA“) a následná nařízení zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí („DHHS“) ukládají omezení vůči jiným organizacím („krytým subjektům“), na které se může vztahovat HIPAA, co se týče vašeho vztahu se společností CliniCallRN™. Od společnosti CliniCallRN™ může být při poskytování služeb call centra v rámci náboru subjektů pro jednu z těchto organizací vyžadováno, aby při provádění výzkumných činností na lidských subjektech dodržovala určité aspekty HIPAA.

Přestože společnost CliniCallRN™ není „krytým subjektem“, jak je definováno v předpisech o ochraně soukromí HIPAA, jsou naše zásady a postupy, kterými se řídí práva na soukromí účastníků výzkumu zahrnutá v těchto zásadách ochrany osobních údajů, kompatibilní s těmi, které požaduje HIPAA pro kryté subjekty a budou standardem pro činnosti v rámci výzkumu zahrnující PIHI.

Všechny údaje PIHI shromážděné společností CliniCallRN™ v souvislosti s náborem subjektů pro klinickou výzkumnou studii jsou zachyceny v elektronické podobě a přenášeny prostřednictvím zabezpečeného síťového připojení do zabezpečené databáze. Zásady zabezpečení údajů společnosti CliniCallRN™ jsou v souladu se standardy správné klinické praxe, HIPAA a GDPR. Společnost CliniCallRN™ má samostatné zásady ohledně zabezpečení, co se týče fyzického zabezpečení, zabezpečení sítě a aplikací.

5. ZVEŘEJŇOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Je možné, že budeme muset sdílet vaše osobní údaje se stranami uvedenými níže pro účely uvedené v tabulce v části 4.1 výše.

 • Se subdodavateli třetích stran, kteří pro nás poskytují služby a/nebo nám pomáhají služby poskytovat. V případě, že využíváme služeb subdodavatelů, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, dbáme na to, aby existovaly přísné smluvní podmínky, které zajistí, že subdodavatelé zpracovávají osobní údaje pouze v rozsahu našich písemných pokynů a že jsou ve všech těchto smlouvách formulovány doložky o důvěrnosti a ochraně údajů.
 • S třetími stranami, kterým se můžeme rozhodnout prodat, převést nebo s nimi sloučit části našeho podnikání nebo našich aktiv. Případně můžeme usilovat o získání dalších podniků nebo se s nimi spojit. Pokud v souvislosti s naším podnikáním dojde ke změně kontroly, mohou noví vlastníci použít vaše osobní údaje stejným způsobem, jaký je stanoven v těchto zásadách ochrany osobních údajů.
 • S pracovišti studie, včetně výzkumných pracovníků na těchto pracovištích.

Od všech třetích stran požadujeme, aby respektovaly bezpečnost vašich osobních údajů a nakládaly s nimi v souladu se zákonem. Našim poskytovatelům služeb z řad třetích stran neumožňujeme používat vaše osobní údaje pro jejich vlastní účely a dovolujeme jim zpracovávat vaše osobní údaje pouze pro určené účely a v souladu s našimi pokyny.

6. MEZINÁRODNÍ PŘENOSY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pobyt na území EU, mohou být některé vaše osobní údaje uloženy na serverech v USA. To bude zahrnovat přenos vašich údajů mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Kromě toho využíváme služeb třetích stran, které mají IT servery umístěné v USA a které uchovávají vaše osobní údaje.

Kdykoli přenášíme a/nebo zpracováváme vaše osobní údaje mimo území EHP, zajistíme, aby byla poskytnuta podobná úroveň ochrany, a to zajištěním alespoň jedné z následujících záruk:

 • Pokud využíváme služeb určitých poskytovatelů, můžeme uplatnit konkrétní smlouvy schválené Evropskou komisí, které poskytují stejnou ochranu, jakou mají osobní údaje v Evropě.
 • Pokud využíváme služeb poskytovatelů se sídlem v USA, můžeme jim údaje předat, pokud jsou součástí Štítu na ochranu soukromí, který od nich vyžaduje, aby u osobních údajů sdílených mezi Evropou a USA poskytovali podobnou ochranu osobních údajů, jaká je na území EHP.

6.1 APLIKAČNÍ RÁMEC ŠTÍTU NA OCHRANU SOUKROMÍ

Clinical Trial Media, Inc. dba CliniCallRN™ splňuje požadavky aplikačního rámce Štítu na ochranu soukromí EU-USA a Švýcarsko-USA, stanoveného ministerstvem obchodu USA, týkajícího se shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů z členských zemí Evropské unie a Švýcarska , jež jsou přenášeny do USA dle Štítu na ochranu soukromí.  Společnost CliniCallRN™ potvrzuje, že s ohledem na tyto údaje dodržuje zásady stanovené Štítem na ochranu soukromí. Pokud dojde k rozporu mezi zásadami uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů a právy subjektů údajů dle Štítu na ochranu soukromí, jsou nadřazeny zásady stanovené Štítem na ochranu soukromí. Chcete-li se dozvědět více o programu Štítu na ochranu soukromí a zobrazit naši stránku obsahující dané potvrzení, navštivte prosím https://www.privacyshield.gov/.

Pokud jde o osobní údaje přijaté nebo přenesené podle aplikačního rámce Štítu na ochranu soukromí, podléhá společnost CliniCallRN™ regulačním donucovacím pravomocem Federální obchodní komise USA (U.S. Federal Trade Commission).

Podle aplikačního rámce Štítu na ochranu soukromí mají osoby z EU a Švýcarska právo získat naše potvrzení o tom, zda ve Spojených státech uchováváme jejich osobní údaje.  Na požádání vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům, které máme v našem držení.  Vaše osobní údaje můžete rovněž opravit, doplnit nebo odstranit.  Osoba, která žádá přístup nebo která chce opravit, doplnit nebo odstranit nepřesné osobní údaje přenesené do USA dle Štítu na ochranu soukromí, by měla svůj požadavek směřovat na adresu privacy@clinicallrn.com.  Pokud budeme požádáni o odstranění osobních údajů, odpovíme na požadavek v přiměřené lhůtě.

Před sdílením vašich údajů s třetími stranami, které nejsou našimi zástupci či pracovištěm studie, nebo před jejich použitím k jinému účelu, než pro který byly původně shromážděny nebo který byl následně schválen, poskytneme dané osobě možnost zrušení či souhlasu.  Chcete-li požádat o omezení použití a zveřejnění vašich osobních údajů, zašlete prosím písemnou žádost na adresu privacy@clinicallrn.com.

V určitých situacích můžeme být požádáni o zveřejnění osobních údajů v odezvě na zákonné požadavky orgánů veřejné správy, včetně splnění požadavků na národní bezpečnost nebo vymáhání práva.

Odpovědnost společnosti CliniCallRN™ za osobní údaje, které získá v USA dle Štítu na ochranu soukromí a následně předá třetí straně, je popsána v zásadách Štítu na ochranu soukromí. Společnost CliniCallRN™ nese odpovědnost a ručí podle zásad Štítu na ochranu soukromí, pokud zástupci třetích stran, kteří se zaváží zpracovávat osobní údaje jejím jménem, tak činí způsobem, který je v rozporu se zásadami Štítu na ochranu soukromí, a to v případech, kdy CliniCallRN™ neprokáže, že nenese odpovědnost za událost, při které ke škodě došlo.

V souladu se zásadami Štítu na ochranu soukromí se společnost CliniCallRN™ zavazuje řešit stížnosti týkající se vašeho soukromí a našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů přenesených do USA dle zásad stanovených Štítem na ochranu soukromí. Osoby z Evropské unie a Švýcarska, které mají dotazy nebo chtějí podat stížnost týkající se Štítu na ochranu soukromí, by nás měli nejdříve kontaktovat e-mailem na adrese privacy@clinicallrn.com.

Pokud vaši stížnost na ochranu soukromí nelze vyřešit prostřednictvím výše uvedených kanálů, můžete v případě některých zbytkových nároků, které nebyly vyřešeny jinými mechanismy náhrady škody, za určitých podmínek uplatnit závazné rozhodčí řízení.  Viz příloha 1 k Štítu na ochranu soukromí na adrese https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction.

7. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

My i naši partneři z řad třetích stran poskytující hostingové služby jsme zavedli vhodná bezpečnostní opatření, abychom zabránili nechtěné ztrátě, použití, změně a zveřejnění vašich osobních údajů nebo přístupu k nim. Kromě toho je přístup k vašim osobním údajům omezen pouze na ty zaměstnance, zástupce, dodavatele, pracoviště studie a další třetí strany, které mají potřebuje je znát z důvodu svých činností v rámci podnikání, jak je uvedeno v části 5 výše. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze podle našich pokynů a vztahuje se na ně povinnost zachování důvěrnosti.

Zavedli jsme postupy pro řešení jakéhokoli podezření na porušení zabezpečení osobních údajů, a pokud je to od nás ze zákona vyžadováno, upozorníme vás a jakýkoli příslušný regulační úřad na takové porušení.

8. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje uchováme pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů, pro které jsme je shromáždili, a to i za účelem splnění jakýchkoli požadavků právních předpisů, v rámci účetnictví a splnění oznamovací povinnosti.

Při určení odpovídající doby uchovávání osobních údajů zvažujeme množství, povahu a citlivost osobních údajů, možné riziko poškození v důsledku neoprávněného použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme, zda těchto cílů můžeme dosáhnout jinými prostředky a rovněž požadavky platných právních předpisů.

Za určitých okolností můžete na území EHP požádat o výmaz vašich údajů: další informace naleznete v části „Vaše práva na ochranu osobních údajů na území EHP“.

Vaše osobní údaje můžeme také anonymizovat (aby nebyly spojeny s vaší osobou) pro výzkumné nebo statistické účely. V takovém případě můžeme tyto údaje používat po neomezenou dobu bez dalšího upozornění.

9. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR

Za určitých okolností máte podle právních předpisů na ochranu osobních údajů na území EHP následující práva s ohledem na vaše osobní údaje:

Požádat o přístup k vašim osobním údajům (obecně známé jako „žádost subjektu údajů o přístup“). To vám umožní získat kopii osobních údajů, které o vás máme, a ověřit, zda je zpracováváme zákonným způsobem.

Požádat o opravu osobních údajů, které o vás máme. To vám umožní nechat opravit všechny neúplné nebo nepřesné osobní údaje, která o vás máme, i když možná budeme muset ověřit správnost nových údajů, které nám poskytnete.

Požádat o výmaz vašich osobních údajů. To vám umožní požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů, pokud není důvod, abychom je dále zpracovávali. Rovněž máte právo požádat o výmaz nebo odstranění vašich osobních údajů, pokud jste úspěšně uplatnili své právo uplatnit námitku proti jejich zpracování (viz níže) v případech, kdy jsme vaše osobní údaje nezpracovávali podle zákona nebo kdy jsme povinni vymazat vaše osobní údaje dle místních právních předpisů. Mějte však na paměti, že z konkrétních právních důvodů, které vám budou v případě potřeby oznámeny v době podání vaší žádosti, nemusíme být vždy schopni vyhovět vaší žádosti o výmaz.

Podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jednáme v souladu s naším oprávněným zájmem (nebo zájmem třetí strany) a existuje ve vaší konkrétní situaci důvod pro podání námitky proti zpracování, na jehož základě máte dojem, že byla dotčena vaše základní práva a svobody. Námitku máte právo podat rovněž v případě, kdy zpracováváme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu. V některých případech můžeme prokázat, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které převažují vaše práva a svobody.

Požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. To vám umožní požádat nás o pozastavení zpracování vašich osobních údajů v následujících případech: (a) přejete-li si, abychom stanovili přesnost údajů; (b) pokud je naše použití údajů nezákonné, ale nechcete, abychom je vymazali; (c) pokud potřebujete, abychom údaje uchovávali, i když to již nepožadujeme, protože je potřebujete k prokázání, uplatnění nebo obhajobě právních nároků; nebo (d) vznesli-li jste námitky proti našemu používání vašich osobních údajů, avšak musíme ověřit, zda máme k jejich používání převažující oprávněné důvody.

Požádat o přenos vašich osobních údajů vám nebo třetí straně. Vaše osobní údaje poskytneme vám nebo vámi zvolené třetí straně ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, pro které jste nám původně poskytli váš souhlas, nebo informace, které jsme použili k uzavření smlouvy s vámi.

Kdykoli odvolat váš souhlas, pokud je zpracování vašich osobních údajů na něm založeno. To však neovlivní zákonnost zpracování, které bylo provedeno před odvoláním vašeho souhlasu. Pokud svůj souhlas odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci poskytnout určité produkty nebo služby. Pokud k tomu při odvolání souhlasu dojde, budeme vás informovat.

Pokud si přejete uplatnit některé z výše uvedených práv, kontaktujte nás na adrese privacy@clinicallrn.com.

Na území EHP máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému vnitrostátnímu dozorovému orgánu. Například ve Spojeném království by se jednalo o Kancelář komisaře pro informace („ICO“), dozorový orgán Spojeného království pro otázky ochrany osobních údajů (www.ico.org.uk). Dříve než se obrátíte na vnitrostátní dozorový orgán, doporučujeme, abyste nás kontaktovali na adrese privacy@clinicallrn.com, a my se tak mohli zabývat vašimi pochybnostmi.

Seznam dozorových orgánů je k dispozici zde:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

9.1 ŽÁDNÉ POPLATKY

Za přístup k vašim osobním údajům ani za uplatnění jiných práv neplatíte poplatek.

9.2 CO OD VÁS MŮŽEME POTŘEBOVAT

Je možné, že budeme muset požádat o konkrétní údaje, které nám pomohou zjistit vaši totožnost a zajistit vaše právo na přístup k vašim osobním údajům (nebo uplatnit jakékoli z vašich dalších práv). Jedná se o bezpečnostní opatření, které zajistí, že osobní údaje nebudou poskytnuty žádné osobě, která nemá právo je získat. Rovněž vás můžeme kontaktovat a požádat vás o další informace týkající se vaší žádosti pro urychlení naší odezvy.

9.3 LHŮTA PRO POSKYTNUTÍ ODPOVĚDI

Snažíme se reagovat na všechny legitimní požadavky do 30 pracovních dnů. Ojediněle to může trvat déle než 30 pracovních dnů, pokud je váš požadavek obzvláště složitý nebo pokud jste podali několik žádostí. V tomto případě vás budeme informovat a budeme vám poskytovat aktuální informace.

10. DEFINICE

EHP

Oprávněný zájem na území EHP znamená náš zájem v rámci naší obchodní činnosti na vedení a řízení našeho podnikání, jež nám umožní poskytovat ty nejlepší služby/produkty a tu nejlepší a nejbezpečnější zkušenost. Dbáme na to, abychom před zpracováním vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu zvážili a vyvážili jakýkoli případný dopad na vás (pozitivní i negativní) a na vaše práva. Vaše osobní údaje nepoužíváme pro činnosti, kdy jsou naše zájmy převáženy dopadem na vás (pokud nemáme váš souhlas nebo není-li zákonem vyžadováno nebo povoleno jinak). Pokud nás kontaktujete, můžete získat více informací o tom, jakým způsobem posuzujeme, zda má náš oprávněný zájem v souvislosti s konkrétními činnostmi na vás dopad.

Plnění smlouvy znamená zpracování vašich údajů, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy, ve které jste smluvní stranou, nebo k provedení kroků na vaši žádost před uzavřením takové smlouvy.

Dodržování zákonných nebo regulačních povinností znamená zpracování vašich osobních údajů, pokud je to nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností, kterým podléháme.

GDPR je obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů.

USA

Krytý subjekt znamená instituci, organizaci nebo jiný subjekt, na který se vztahují pravidla zákona o přenositelnosti zdravotního pojištění a související odpovědnosti z roku 1996 (The Health Insurance Portability and Accountability Act, „HIPAA“). Krytými subjekty jsou také: i) zdravotní plán, ii) informační středisko zdravotní péče a iii) poskytovatel zdravotní péče, který předává veškeré osobní údaje o zdravotním stavu umožňující identifikaci v elektronické podobě v souvislosti s transakcí, na kterou se vztahuje HIPAA.

Osobní údaje o zdravotním stavu umožňující identifikaci („PIHI“) jsou jakékoli údaje včetně demografických údajů shromážděných o osobě, které:

 • se vztahují na a) fyzické nebo duševní zdraví nebo zdravotní stav osoby v minulosti, současnosti nebo budoucnu; b) poskytování zdravotní péče dané osobě; nebo c) platby za poskytování zdravotní péče dané osobě v minulosti, současnosti a budoucnu; a
 • umožňují identifikaci dané osoby nebo existuje opodstatněný důvod se domnívat, že mohou být k identifikaci osoby použity; a
 • součástí údajů PIHI nejsou záznamy o vzdělání ani záznamy o zdravotním stavu, na které se vztahuje zákon o rodinném vzdělávacím právu a ochraně soukromí (Family Education Rights and Privacy Act), ani záznamy o zaměstnání vedené společností CliniCallRN™ v roli zaměstnavatele.

TŘETÍ STRANY

 • Poskytovatelé služeb jednající jako zpracovatelé osobních údajů, kteří nám poskytují své služby.
 • Odborní poradci jednající jako zpracovatelé osobních údajů nebo společní správci, včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří nám poskytují poradenské, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby.

Regulační úřady a další státní orgány jednající jako zpracovatelé osobních údajů nebo společní správci v rámci kterékoli jurisdikce, ve které působíme, a kteří za určitých okolností vyžadují podávání zpráv o činnostech týkajících se zpracování osobních údajů.

Klinické hodnocení ELEVATE UC hodnotí perorální hodnocený přípravek, který může pomoci léčit UC.