Isikuandmete kaitse põhimõtted

CliniCallRN™ kohustub austama ja kaitsma Teie eraelu puutumatust.

Kehtib alates: 18.06.2018

SISSEJUHATUS

CliniCallRN™ kohustub austama ja kaitsma Teie eraelu puutumatust.

Nendes isikuandmete kaitse põhimõtetes sätestatakse, kuidas me Teie isikuandmeid haldame ja kuidas neid kasutame ning millised on Teie eraelu puutumatusega seotud õigused ja Teid kaitsevad seadused.

Isikuandmete kaitse põhimõtetes on sätestatud meie lähenemine isikuandmete kaitsmisele kõikjal maailmas ning me arvestame erinevate õigus- ja kohtusüsteemide kohaldamisega:

 • Ameerika Ühendriikides kuulub meie isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise kontrollimine föderaalse kaubanduskomisjoni pädevusse. Kui Te ei nõustu meie isikuandmete kaitse põhimõtete tingimustega, ei tohiks Te veebilehele CliniCallRN™ minna ega seda kasutada.
 • Ülejäänud maailmas kohalduvad erinevad õigusnormid, mistõttu järgime isikuandmete kasutamisel ja kaitsemisel eelkõige reegleid, mis kehtivad Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), kus on vastu võetud isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR). EMP-s kuulub meie isikuandmete kaitse põhimõtete järgimise kontrollimine vastava EMP liikmesriigi järelevalveasutuse pädevusse. Kui Te ei nõustu meie isikuandmete kaitse põhimõtete tingimustega, ei tohiks Te veebilehele CliniCallRN™ minna ega seda kasutada.

SISUKORD

 1. EESMÄRK
 2. ANDMED, MIDA ME TEIE KOHTA KOGUME
 3. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KOGUTAKSE
 4. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME
 5. TEIE ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE
 6. RAHVUSVAHELINE ANDMEEDASTUS
 7. ANDMETE TURVE
 8. ANDMETE SÄILITAMINE
 9. TEIE ÕIGUS ERAELU PUUTUMATUSELE VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSELE
 10. MÕISTED

1. EESMÄRK

Isikuandmete kaitse põhimõtetes on kirjeldatud, kuidas CliniCallRN™ kogub, kasutab, töötleb ja kaitseb Teie isikuandmeid ning teavitab Teid olemasolevatest valikutest seoses isikuandmete valimise ja haldamisega.

Selleks, et olla teadlik sellest, kuidas ja miks me Teie andmeid kasutame, on oluline läbi lugeda need isikuandmete kaitse põhimõtted, samuti  mis tahes teised isikuandmete kaitse põhimõtted või õiglase töötlemise teatis, mille me võime teatud juhtudel saata, kui Teie isikuteavet kogume või töötleme. Isikuandmete kaitse põhimõtted täiendavad teisi reegleid ega ole nende suhtes ülimuslikud.

1.1 TÖÖTLEJA

Need isikuandmete kaitse põhimõtted on avaldanud CliniCallRN™, mistõttu, kui siin esineb „meie“ või „meid“, tähendab see meie vastutust Teie andmete töötlemisel.

Me määrasime andmekaitsespetsialisti, kes tegeleb isikuandmete kaitse põhimõtteid puudutavate küsimustega. Kui Teil on isikuandmete kaitse põhimõtete kohta küsimusi, sh soovite taotleda oma õiguste kasutamist, võtke allolevatel kontaktandmetel ühendust andmekaitsespetsialistiga.

1.2 KONTAKTANDMED

Meie kontaktandmed on:

Juriidilise üksuse täisnimetus: Clinical Trial Media, Inc.

Andmekaitsespetsialisti nimi või ametikoht: Kenneth S. King

E-posti aadress privacy@clinicallrn.com

Telefoninumber 516 366 5665

Postiaadress 308 Harper Drive, Suite 105, Moorestown, NJ 08057, USA

URL http://www.clinicallrn.com/GDPRRequestForm.php

1.3 KAEBUSED (ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUS EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS ELAVATELE ISIKUTELE)

EMP-s on Teil õigus igal ajal riiklikule järelevalveasutusele kaebus esitada. Lisateabe saamiseks selle õiguse kohta ja andmekaitseasutuse leidmiseks minge Euroopa Komisjoni veebilehele (https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights_en). Ühendkuningriigis minge teabevoliniku büroo (UK Information Commissioner’s Office, ICO) veebilehele (www.ico.org.uk). Enne kohaliku järelevalveasutuse poole pöördumist võtke ühendust meiega aadressil privacy@clinicallrn.com, et saaksime Teie murega tegeleda.

1.4 KAEBUSED (Euroopa Liidu ja USA ning Šveitsi ja USA andmekaitseraamistik Privacy Shield)

Andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete kohaselt kohustub CliniCallRN™ lahendama Teie privaatsuse ning Ameerika Ühendriikidesse saadetud isikuandmete kogumise või kasutamisega seotud kaebused vastavalt andmekaitseraamistikus Privacy Shield sätestatule.  Kui Te olete Euroopa Liidu või Šveitsi elanik ja Teil on andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuete rakendamise kohta päringuid või kaebusi, siis võtke ühendust kohaliku järelevalveasutusega, kellel palume esmalt meiega e-posti aadressil privacy@clinicallrn.com ühendust võtta, et saaksime nende muredega tegeleda.

Vastavalt andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtetele kohustub CliniCallRN™ saatma lahendamata eraelu puutumatusega seotud kaebused sõltumatule vaidluste lahendamise asutusele, milleks on BBB EL-i ANDMEKAITSERAAMISTIK PRIVACY SHIELD, mida haldab Paremate Äribüroode Nõukogu (Council of Better Business Bureaus). Kui Te ei saa oma kaebusele aegsasti vastust või Teie kaebusega ei tegeleta piisavalt, külastage lisateabe saamiseks ja kaebuse esitamiseks veebilehte www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers. See teenus on Teile tasuta.

Kui Teie andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel esitatud kaebust ei ole võimalik lahendada ülaltoodud kanalite kaudu, võite teatud tingimustel muude hüvitusmehhanismidega lahendamata jäänud taotluste puhul algatada siduva vahekohtumenetluse.  Vt andmekaitseraamistiku Privacy Shield 1. lisa veebilehel https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

CliniCallRN™ järgib Euroopa Liidu ja USA ning Šveitsi ja USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõudeid. Me oleme võtnud kohustuse lahendada Teie eraelu puutumatuse ning meie tegevusega Teie isikuandmete kogumisel ja/või kasutamisel seotud kaebused. Selle kohaselt tuleb isikul, kellel on päringuid või kaebusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid kasutame, või meie isikuandmete kaitse põhimõtete kohta, võtta meiega ühendust vormi kontaktandmete jaotises toodud kontaktide kaudu.

1.5 MUUDATUSED ISIKUANDMETE KAITSE PÕHIMÕTETES JA TEIE KOHUSTUS MEID OMA ISIKUANDMETE MUUDATUSTEST TEAVITADA

Jätame endale õiguse isikuandmete kaitse põhimõtteid muuta ning teavitame Teid muudatustest selle dokumendi uuendamisega, mistõttu palume Teil seda aeg-ajalt kontrollida aadressil [www-elevateibd.com link isikuandmete kaitse põhimõtetele], eriti kui olete meiega jätkuvalt seotud. On väga oluline, et Teie isikuandmed oleksid täpsed ja ajakohased. Palun informeerige meid, kui Teie isikuandmed muutuvad.

1.6 KOLMANDATE OSALISTE LINGID

See veebileht võib sisaldada linke kolmandate osaliste veebilehtedele, lisandmoodulitele ja rakendustele. Nendele linkidele klõpsates või neid ühendusi lubades võite anda kolmandatele osalistele võimaluse koguda või jagada Teiega seotud teavet. Me ei kontrolli neid kolmandate osaliste veebilehti ega vastuta nende isikuandmete kaitse põhimõtete eest. Meie veebilehelt lahkudes julgustame Teid lugema iga külastatava veebilehe isikuandmete kaitse põhimõtteid.

2. ANDMED, MIDA ME TEIE KOHTA KOGUME

Isikuandmed või -teave tähistab mis tahes teavet isiku kohta, mille kaudu teda on võimalik tuvastada. See ei hõlma andmeid, millest isiku tuvastamist võimaldav teave on eemaldatud (anonüümitud andmed).

Me võime koguda, kasutada, säilitada ja edastada Teie kohta käivat erinevat isikuteavet, mille oleme liigitanud järgmiselt.

 • Isiku tuvastamist võimaldavad andmed ehk tuvastusandmed, mis hõlmavad ees-, neiupõlve-, perekonna- või kasutajanime või muud sarnast tunnust, sünniaega ja sugu.
 • Kontaktandmed, mis hõlmavad arve-, kättetoimetamis- ja e-posti aadressi ning telefoninumbreid.
 • Finantsandmed, mis hõlmavad klientide, tarnijate ja töötajate pangaandmeid, mis oleme pakutavate teenuste tõttu saanud nii maksete tegemiseks kui ka maksete saamisel.
 • Tehinguandmed, mis hõlmavad meilt ja/või meie partneritelt saadud või ostetud toodete ja teenuste kohta käivat teavet.
 • Tehnilised andmed, mis hõlmavad internetiprotokolli (IP) aadressi, teie sisselogimisandmeid, brauseri tüüpi ja versiooni, ajavööndi sätteid ja asukohta, brauseri lisandmoodulite tüüpe ja -versioone, operatsioonisüsteemi ja -platvormi ning muud tehnoloogiat seadmetel, mida kasutate sellele veebilehele juurdepääsuks.
 • Profiiliandmed, mis hõlmavad kasutajanime ja parooli, Teie oste või tellimusi, Teie huve, eelistusi, tagasisidet ja vastuseid küsimustikele.
 • Kasutusandmed hõlmavad teavet selle kohta, kuidas Te meie veebilehte, tooteid ja teenuseid kasutate.
 • Turundus- ja reklaamiandmed hõlmavad Teie eelistusi turundusteabe saamise kohta meilt ja/või meie tütarettevõtetelt.
 • Terviseandmed hõlmavad mis tahes teavet Teie tervise ja/või meie klientide korraldatud kliinilistes uuringutes osalemise tagajärgede kohta.

Samuti võime mis tahes eesmärgil koguda, kasutada ja jagada koondandmeid, nagu üldstatistilised või demograafilised andmed. Koondandmed võidakse saada Teie isikuandmetest, kuid need ei liigitu seaduse järgi isikuandmeteks, sest need andmed ei võimalda ei otseselt ega kaudselt Teie isikut tuvastada. Näiteks võime kasutada Teie kasutusandmeid, et arvutada veebilehefunktsiooni kasutajate protsent. Samas kui me kombineerime või ühendame koondandmed Teie isikuandmetega nii, et muutub võimalikuks Teie otsene või kaudne tuvastamine, käsitleme kombineeritud andmeid nagu isikuandmeid, mille kasutamisel järgitakse isikuandmete kaitse põhimõtteid.

Välja arvatud terviseandmed ja sektoriülesed või valitsuse korraldatud uuringud/küsimustikud, millest meil on kohustus osa võtta, ei kogu me tavaliselt Teie kohta eriliiki isikuandmeid(need hõlmavad andmeid Teie rassilise või etnilise päritolu, usuliste või filosoofiliste tõekspidamiste, seksuaalelu, seksuaalse sättumuse, poliitiliste vaadete ja ametiühingusse kuuluvuse kohta).

2.1 KUI TE EI ANNA OMA ISIKUANDMEID

Kui meil on seadusest või Teiega sõlmitud lepingust tulenev kohustus Teie isikuandmeid koguda, kuid Te ei anna meile soovitud andmeid, ei pruugi meil olla võimalik Teiega sõlmitud sõlmitavat lepingut täita (nt Teile teenuste osutamine). Sellisel juhul võime toote või teenuse tühistada, kuid me teavitame Teid sellest.

3. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KOGUTAKSE

Teilt saadavate ja Teie kohta käivate andmete kogumiseks kasutame erinevaid meetodeid, sh

 • Te võite meile isikuandmeid anda, kui täidate vormi või suhtlete meiega posti, telefoni või e-posti teel või muul viisil. See hõlmab isikuandmeid, mille annate järgmistel juhtudel:
 • tellite veebis või muul viisil meie teenuseid või tooteid;
 • sõlmite leping teenuse saamiseks või
 • palute endale saata reklaammaterjali.
 • Automatiseeritud tehnoloogia või interaktsioonid. Kui Te meie veebilehte kasutate, võime automaatselt koguda tehnilisi andmeid Teie seadme, brauseritoimingute ja -mustrite kohta. Kogume neid isikuandmeid küpsiste, logifailide ja muu sarnase tehnoloogia abil. Samuti võime Teie kohta tehnilisi andmeid saada, kui külastate muid veebilehti, mis kasutavad meie küpsiseid. Need koondandmed annavad üldpildi külastajate liikumismustrist ja ülevaate veebilehe kõige külastatumatest jaotistest. Me kasutame seda teavet otsustamaks, milline tehnoloogia on külastajate arvutites, et saaksime neid kaasaegset tehnoloogiat kasutades (nt Macromedia Flash) paremini teenindada. See teave ei ole seotud isikuteabega.
 • Me kogume ja logime passiivselt oma veebilehe külastajate kohta järgmist teavet:
 • brauseri tüüp
 • IP-aadress
 • domeeni nimi
 • pöördusaeg
 • operatsioonisüsteem
 • Kolmandad osalised või üldkättesaadavad allikad. Me võime saada Teie isikuandmeid erinevatelt kolmandatelt osalistelt ja üldkättesaadavatest allikatest järgmiselt.
 • Me võime saada tehnilisi andmeid järgmistelt osalistelt:
 • analüüsipakkujad, nagu Google,
 • reklaamivõrgustikud,
 • otsinguteabe pakkujad,
 •  
 • Kontaktteave ja tehinguandmed tehniliste, makse- ja kättetoimetamisteenuste osutajatelt.
 • Isiku tuvastamist võimaldavaid ja kontaktandmeid andmemaakleritelt või -agregaatoritelt.

4. KUIDAS ME TEIE ISIKUANDMEID KASUTAME

Me kasutame Teie isikuandmeid vaid siis, kui seadus seda lubab. Tavaliselt kasutame Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel.

 • Teiega sõlmitava või sõlmitud lepingu või muude õiguslike kohustuste täitmiseks.
 • Oma (või kolmanda osalise) õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Teie huvid ja põhiõigused (kehtib EMP-s).
 • Õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

EMP-s saadame Teile e-posti või tekstisõnumiga reklaammaterjale vaid juhul, (i) kui meil on Teie otsene nõusolek või (ii) kui Te olete meie klient. Teil on õigus meile antud luba endale reklaami saata igal ajal tagasi võtta võttes meiega ühendust,

4.1 MIS EESMÄRGIL TEIE ISIKUANDMEID KASUTATAKSE

Allolevas tabelis on kirjeldatud, kuidas me kavatseme Teie isikuandmeid kasutada ja millisele õiguslikule alusele tuginedes me seda teeme. Vajaduse korral oleme ka välja toonud oma õigustatud huvi. See tabeli koostamise üheks põhjuseks on hiljutine isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumine EMP-s, kuid see on oluline ka isikuandmete kasutamisel mujal maailmas.

Juhime teie tähelepanu sellele, et olenevalt Teie andmete kasutamise täpsest eesmärgist, võime me Teie isikuandmeid töödelda rohkem kui ühel õiguslikul alusel. Kui allolevas tabelis on märgitud rohkem kui üks õigulik alus ja Te soovite lisateavet õigusliku aluse kohta, millele me Teie isikuandmete töötlemisel tugineme, palun võtke meiega ühendust.

Eesmärk/tegevusAndmetüüpTöötlemise õiguslik alus, sh õigustatud huvi alus

Teie registreerimine uue kliendina

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

Teiega lepingu sõlmimine

Teenuste töötlemiseks ja tagamiseks ja/või lepinguliste kohustuste täitmiseks, sh meile võlguoleva raha sissenõudmine

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

(c) Finantsandmed

(d) Tehinguandmed

(e) Turundus- ja reklaamteabe andmed

(a) Teiega lepingu sõlmimine

(b) Vajalik meie õigustatud huvi tagamiseks (meile võlguolevate summade sissenõudmiseks)

Meie suhte haldamiseks Teiega, mis hõlmab järgmist.

(a) Teie teavitamine muudatustest meie tingimustes või isikuandmete kaitse põhimõtete

(b) Teilt arvustuse või küsimustiku täitmise palumine

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

(c) Profiiliandmed

(d) Turundus- ja reklaamteabe andmed

(a) Teiega lepingu sõlmimine

(b) Vajalik õiguslike kohustuse täitmiseks

(c) Vajalik meie õigustatud huvide tagamiseks (et hoida andmed ajakohasena ja uurida, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad)

Teil küsimustiku täitmise võimaldamiseks

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

(c) Profiiliandmed

(d) Kasutusandmed

(e) Turundus- ja reklaamteabe andmed

(a) Teiega lepingu sõlmimine

(b) Vajalik meie õigustatud huvide tagamiseks (et uurida, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad, toodete/teenuste arendamiseks ja äri laiendamiseks)

Hindamaks, kas Te sobite osalema meie kliendi korraldatud kliinilises uuringus, sellega seotud kliinilises uurimises või kliinilises tugiprogrammis

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

(c) Terviseandmed

(a) Vajalik meie õigustatud huvi tagamiseks toodete/teenuste arendamisel

(b) Vajalik lepinguliste kohustuste täitmiseks lõppklientide ees

Äri ja selle veebilehe haldamiseks ja kaitsmiseks (sh tõrkeotsing, andmeanalüüs, testimine, süsteemi hooldus, tugi, aruandlus ja andmemajutus)

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

(c) Tehnilised andmed

(a) Vajalik meie õigustatud huvi tagamiseks (äritegevuse jätkamiseks, administratiivsete ja IT-teenuste osutamiseks, võrguturvalisuse tagamiseks, pettuste ennetamiseks ning seoses äri reorganiseerimise või kontserni ümberstruktureerimisega)

(b) Vajalik õiguslike kohustuse täitmiseks

(c) Vajalik vaidluste lahendamiseks

Veebilehel sisalduva asjakohaste teabe ja reklaamide Teieni toomiseks ning Teile pakutavate reklaamide tõhususe mõõtmiseks või mõistmiseks

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

(c) Profiiliandmed

(d) Kasutusandmed

(e) Turundus- ja reklaamteabe andmed

(f) Tehnilised andmed

Vajalik meie õigustatud huvide tagamiseks (et uurida, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad; toodete/teenuste arendamiseks ja äri laiendamiseks ning turundusstrateegia kujundamiseks).

Andmeanalüüsi kasutamine meie veebilehe, toodete/teenuste, turundamise, kliendisuhete ja -kogemuse parandamiseks ning nõusoleku jaoks auditikirjete saamiseks

(a) Tehnilised andmed

(b) Kasutusandmed

Vajalik meie õigustatud huvide tagamiseks (meie toodete/teenuste klienditüüpide määramiseks, meie veebilehe uuendamiseks ja ajakohasena hoidmiseks, äri arendamiseks ja turundusstrateegia kujundamiseks).

Teile ettepanekute ja soovituste tegemiseks Teile huvi pakkuvate toodete või teenuste kohta

(a) Tuvastusandmed

(b) Kontaktandmed

(c) Tehnilised andmed

(d) Kasutusandmed

(e) Profiiliandmed

Vajalik meie õiguslike huvide tagamiseks (meie toodete/teenuste arendamiseks ja äri laiendamiseks)

4.2 TEABE AVALIKUSTAMINE KOLMANDATELE OSALISTELE

Me ei jaga Teie isikuandmeid kellegagi väljastpoolt CliniCallRN™-i ilma Teie otsese nõusolekuta, v.a jaotises 5 toodud juhtudel.

Me ei müü Teie isikuandmeid ühelegi kolmandale osalisele. Meiepoolne isikuandmete kasutamine ja avalikustamine (mis hõlmab isiku tuvastamist võimaldavaid terviseandmeid; Personal Identifiable Health Information, PIHI) on piiratud minimaalse hulga isikuandmetega, mis on vajalikud konkreetse kliinilise uurimuse või kliinilise uuringu kavandatud eesmärgi täitmiseks ning mida kasutatakse sellistes kliinilise uuringu projektides eelsõelumiseks. See hõlmab selliste uuringuküsimustike kasutamist, kus küsitakse ainult tervise ja meditsiiniandmetega seotud küsimusi, mis on otseselt seotud vastava kliinilise uuringu projektiga ning on kooskõlas heakskiidetud uuringuplaaniga.

Üldiselt me ei kasuta ega avalikusta isikuandmeid kolmandatele osalistele, kui meil ei ole selleks Teie sõnaselget nõusolekut ega jaotises 5 toodud luba.

Erandkorras võime isikuandmeid avalikustada, kui seda nõuab asjakohane seadus või määrus. Sealhulgas, kuid mitte ainult, olukordades, kus meil on kohustus selliseid isiku tuvastamist võimaldavaid terviseandmeid riigiasutuse teabenõude peale avaldada, et tagada riiklik julgeolek või õiguskaitse. See hõlmab kasutamist ja/või avaldamist selleks, et:

 • ennetada või kontrolli all hoida haigust, vigastust või puuet;
 • teavitada haigusest, vigastusest või puudest;
 • aidata kaasa rahvatervise jälgimisele, uurimisele või sellesse sekkumisele;
 • teavitada lapse väärkohtlemisest või hooletusse jätmisest või koduvägivallast;
 • ennetada olulist ohtu isiku(te)le, rahvatervisele või avalikule julgeolekule;
 • kohtuarstidele ja/või kohtu-uurijatele või koeannetuseks;
 • vastusena õiguslikule menetlusele ja olulistele kohtukäskudele või kohtukutsetele;
 • valitsuse eriülesannete ja töötajate kompensatsioonide saamiseks;
 • töötajate poolt, kes on rikkumistest teatajad või kuriteoohvrid;
 • kui me heauskselt arvame, et avaldamine on vajalik meie õiguste kaitsmiseks või Teie või teiste ohutuse tagamiseks või pettuse uurimiseks.

4.3 LOOBUMINE

Te võite igal ajal paluda meil või kolmandatel osalistel lõpetada Teile teabe-/meeldetuletussõnumite saatmine, võttes meiega ühendust e-posti aadressil privacy@clinicallrn.com.

Kui te loobute teabe-/meeldetuletussõnumite saamisest, siis see ei tähenda meile toote/teenuse ostmisel, garantii registreerimisel, toote/teenuse kasutamisel või muul viisil antud isikuandmete kasutusloa tagasivõtmist.

4.4 KÜPSISED

Me kasutame küpsiseid ainult kasutajaspetsiifilise teabe salvestamiseks, et näha, milliseid lehekülgi kasutajad külastavad, viimatise toimingu salvestamiseks ning sessiooni haldamiseks ja isikupärastamiseks. Küpsiste kasutamine tagab külastaja naasmisel meie veebilehele parema kasutajakogemuse.

Te võite seadistada oma brauseri kõiki või teatud küpsiseid keelama või teavitama, kui veebileht kasutab või salvestab küpsiseid. Juhime teie tähelepanu sellele, et kui Te keelate küpsised või lülitate need välja, võivad mõned veebilehe osad Teile kättesaamatuks muutuda või mitte nõuetekohaselt töötada.

4.4.1 Küpsiste lubamine CliniCallRN™-i interaktiivne küpsisekasutusavaldus toob selgelt välja, kuidas kasutaja käitumist jälgitakse, ja pakub hõlpsasti kasutatavat kontrolli küpsiste lubamise ja keelamise üle. Kasutajal on võimalus keelata küpsiste salvestamine oma arvutisse kuni nõusoleku kinnitamiseni.

4.5 EESMÄRGI MUUTMINE

Me kasutame Teie andmeid ainult nendel eesmärkidel, milleks me neid kogume, v.a juhul, kui meil on põhjendatud alus kasutada neid muul, algse eesmärgiga kooskõlas oleval, eesmärgil.

Kui me peame Teie isikuandmeid kasutama muul põhjusel, teavitame Teid sellest ja selgitame õiguslikku alust, mis lubab meil seda teha.

Juhime teie tähelepanu sellele, et me võime ülaltoodud reeglite kohaselt Teie isikuandmeid töödelda Teie teadmise või nõusolekuta, kui seadus seda nõuab või lubab.

4.6 TERVISEANDMETE KASUTAMINE AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES

 1. aastal jõustunud tervisekindlustuse ülekantavuse ja aruandluse seadus (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) ja järgnevad Ameerika Ühendriikide tervishoiu- ja sotsiaalteenuste ministeeriumi (Department of Health and Human Services, DHHS) avaldatud määrused sätestavad Teie suhte tõttu CliniCallRN™-iga piirangud teistele organisatsioonidele (hõlmatud üksused), mis võivad kuuluda HIPAA alla. CliniCallRN™ võib olla kohustatud vastama HIPAA mõnedele aspektidele seoses nendele organisatsioonidele värbamise kõnekeskuse teenuste tagamisega inimuuringute tegevuse korraldamisel.

Kuigi CliniCallRN™ ei ole HIPAA isikuandmete kaitse määruse kohaselt hõlmatud üksus, vastavad meie eeskirjad ja protseduurid, mis käsitlevad isikuandmete kaitse põhimõtteis toodud uuringus osalejate  õigusi eraelu puutumatusele, HIPAA hõlmatud üksuste nõuetele ning on standardiks isiku tuvastamist võimaldavaid terviseandmeid kasutavate uuringute tegemisel.

CliniCallRN™-i poolt kliinilisse uuringusse osaleja värbamisega seoses kogutud isiku tuvastamist võimaldavav terviseteave on elektrooniline ja see saadetakse turvalise võrguühenduse kaudu kaitstud andmebaasi. CliniCallRN™-i andmekaitseeeskirjad vastavad heale kliinilisele tavale, HIPAA-le ja isikuandmete kaitse üldmääruse standarditele. CliniCallRN™-il on eraldi turvaeeskirjad füüsilise, võrgu- ja rakenduseturbe tagamiseks.

5. ISIKUANDMETE AVALIKUSTAMINE

Me võime jagada Teie isikuandmeid allpool toodud osalistega jaotises 4.1 toodud tabelis märgitud eesmärkidel.

 • Kolmandatest osalistest alltöövõtjad, kes pakuvad meile teenuseid ja/või aitavad Teile teenuseid osutada. Juhul kui me kasutame alltöövõtjaid, kellel on ligipääs Teie isikuandmetele, on lepingulised tingimused ranged, et tagada Teie isikuandmete töötlemine ainult meie poolt kirjalikult nõutud ulatuses ning et kõikides lepingutes oleksid kirjalikult konfidentsiaalsust ja andmekaitset puudutavad klauslid.
 • Kolmandad osalised, kellele oleme otsustanud müüa, saata või kellega ühendada osa oma ärist või varadest. Võime ka otsida teisi ärisid või nendega ühineda. Kui meie äris võim muutub, siis võivad uued omanikud kasutada Teie isikuandmeid samal viisil, nagu on toodud isikuandmete kaitse põhimõttetes.
 • Uuringukeskused, sh uuringupersonal nendes keskustes.

Me nõuame kõikidelt kolmandatelt osalistelt Teie isikuandmete turvalisuse austamist ja seaduse järgimist nende töötlemisel. Me ei luba oma kolmandatest osalistest teenuseosutajatel kasutada Teie isikuandmeid omaenda eesmärkidel ja lubame Teie isikuandmeid töödelda ainult kindlatel eesmärkidel meie juhiste kohaselt.

6. RAHVUSVAHELINE ANDMEEDASTUS

Kui Te olete EL-i elanik, võidakse osa Teie isikuandmetest hoida USA serverites. See hõlmab Teie andmete saatmist väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP). Lisaks kasutame kolmandaid osalisi, kellel on IT-serverid Ameerika Ühendriikides, kus hoitakse Teie isikuandmeid.

Kui me saadame Teie isikuandmeid väljapoole EMP-d või töötleme neid väljaspool EMP-d, tagame andmete sarnase kaitse, veendudes vähemalt ühe kaitsemehhanismi rakendamises järgmistest.

 • Kui me kasutame teenuseosutajaid, võime kasutada erilepinguid, mille on heaks kiitnud Euroopa Komisjon, mis annab isikuandmetele samasuguse kaitse nagu Euroopas.
 • Kui me kasutame USA-s asuvaid teenuseosutajaid, võime andmed neile saata, kui nad kuuluvad andmekaitseraamistikku Privacy Shield, mis nõuab neilt sarnase kaitse tagamist Euroopa ja USA vahel jagatavatele isikuandmetele nagu EMP-s.

6.1 ANDMEKAITSERAAMISTIKUD PRIVACY SHIELD

Clinical Trial Media, Inc. dba CliniCallRN™ vastab ELi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield, nagu on määranud USA kaubandusministeerium seoses Euroopa Liidu liikmesriikidest ja Šveitsist pärineva isikuteabe kogumise, kasutamise ja säilitamisega, kui need andmed saadetakse Ameerika Ühendriikidesse andmeraamistiku Privacy Shield kohaselt.  CliniCallRN™ on kinnitanud, et vastab selliste andmete puhul andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele. Kui isikuandmete kaitse põhimõtete ja andmesubjekti andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhiste õiguste vahel on konflikt, siis on andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtted ülimuslikud. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield programmi kohta lisateabe saamiseks ja meie sertifikaadilehekülje vaatamiseks külastage veebilehte https://www.privacyshield.gov/

Seoses isikuandmetega, mis on saadud või saadetud kooskõlas andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, peab CliniCallRN™ alluma USA föderaalse kaubanduskomisjoni nõuetele.

EL-i ja Šveitsi kodanikel on seoses andmekaitseraamistikuga õigus saada meilt kinnitus, kas me hoiame Teie isikuteavet USA-s.  Taotluse esitamise järel anname Teile ligipääsu isikuteabele, mis meil Teie kohta on.  Te võite neid andmeid parandada, täiendada või need kustutada.  Kui isik soovib andmetele ligipääsu või soovib ebatäpseid andmeid, mis on saadetud Ameerika Ühendriikidesse kooskõlas andmekaitseraamistikuga Privacy Shield, parandada, täiendada või kustutada, siis tuleks oma päring saata e-posti aadressile privacy@clinicallrn.com.  Andmete eemaldamise päringule vastame mõistliku aja jooksul.

Enne Teie andmete jagamist kolmandate osalistega, v.a meie ametnikud või uuringukeskus, või enne nende kasutamist eesmärkidel, mis ei vasta nende esialgse kogumise eesmärgile või milleks luba anti, pakume Teile individuaalset nõusoleku või keeldumise valikut.  Oma isikuteabe kasutamise ja jagamise piiramise taotlemiseks esitage kirjalik päring e-posti aadressil privacy@clinicallrn.com.

Teatavates olukordades võib meie kohustuseks olla isikuandmete avalikustamine riigiasutuste õiguslikele päringutele vastamiseks, sh riikliku julgeoleku või õiguskaitse tagamiseks.

CliniCallRN™-i aruandekohustust seoses isikuandmetega Ameerika Ühendriikides andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel ja kolmandale osalisele saatmisel on kirjeldatud andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetes. Eriti vastutab CliniCallRN™ andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuete eest, kui seotud kolmandad osalised töötlevad isikuandmeid ettevõtte nimel ja teevad seda viisil, mis ei vasta nendele nõuetele, v.a juhtudel, kui CliniCallRN™ tõestab, et ei vastuta kahju tekitanud sündmuse eest.

Andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohaselt pühendub CliniCallRN™ Teie privaatsuse ning Ameerika Ühendriikidesse saadetud isikuandmete kogumise või kasutamisega seotud kaebuste lahendamisele kooskõlas andmekaitseraamistikuga Privacy Shield. Andmekaitseraamistiku Privacy Shield päringute või kaebustega Euroopa Liidu ja Šveitsi kodanikud peaksid esmalt võtma meiega ühendust  e-posti aadressil privacy@clinicallrn.com.

Kui Teie andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel esitatud kaebust ei ole võimalik lahendada ülaltoodud kanalite kaudu, võite teatud tingimustel muude hüvitusmehhanismidega lahendamata jäänud taotluste puhul algatada siduva vahekohtumenetluse.  Vt andmekaitseraamistiku Privacy Shield 1. lisa veebilehel https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

7. ANDMEKAITSE

Meie ja meie kolmandatest osalistest vastuvõtvad partnerid on võtnud sobivad turvameetmed, millega ennetada Teie isikuandmete kogemata kaotsiminekut, kasutamist või neile ligipääsemist loata viisil, nende muutmist või avalikustamist. Peale selle piirame ligipääsu Teie isikuandmetele töötajate, ametnike, alltöövõtjate, uuringukeskuste ja muude kolmandate osalistega, kellel on äriga seotud vajadus neid teada, nagu on nimetatud jaotises 5 ülal. Nad töötlevad Teie isikuandmeid vaid meie juhiste kohaselt ja nad on kohustatud järgima konfidentsiaalsuskohustust.

Me oleme paika seadnud protseduurid, et tegeleda mis tahes kahtlustatava isikuandmete turvalisuse rikkumisega ning teavitame Teid ja mis tahes turvarikke regulaatorit juhtudel, kui seadus seda nõuab.

8. ANDMETE SÄILITAMINE

Me hoiame Teie isikuandmeid vaid nii kaua kui vajalik, et täita nende kogumise eesmärki, sh õiguslikke, raamatupidamisega seotud või teavitamise nõudeid.

Isikuandmete hoidmise sobiva perioodi määramiseks võtame arvesse isikuandmete hulka, olemust ja tundlikkust, Teie isikuandmete loata kasutamisest või avalikustamisest tulenevat võimalikku kahju, Teie isikuandmete töötlemise põhjuseid ja seda, kas neid eesmärke on võimalik muul viisil täita, ja kehtivaid seadusi.

Teatavatel juhtudel võite EMP-s paluda meil Teie andmete kustutamist: vt rohkem teavet allolevast jaotisest „Teie õigus andmete puutumatusele EMP-s“.

Peale selle võime Teie isikuandmed anonüümida (et neid andmeid ei oleks enam võimalik Teiega seostada) uuringute või statistika tegemise eesmärkidel, mis juhul võime seda teavet kasutada teadmata aja Teid edaspidi mitte teavitades.

9. TEIE ÕIGUS ERAELU PUUTUMATUSELE VASTAVALT ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSELE

Teatavatel tingimustel on teil EMP-s seoses Teie isikuandmetega andmekaitseseaduste kohaselt järgmised õigused.

Isikuandmetele ligipääsu taotlemine (tuntud ka kui „andmesubjekti ligipääsu taotlus“). See võimaldab Teil saada koopia oma isikuandmetest, mis meil Teie kohta on, ja kontrollida, kas me töötleme neid seaduslikult.

Isikuandmete, mida me Teie kohta hoiame, parandamise taotlemine. See võimaldab Teil lasta parandada või täiendada poolikuid või ebatäpseid andmeid, mis meil Teie kohta on. Samas võib olla vajalik uute andmete täpsuse kinnitamine.

Isikuandmete kustutamise taotlemine. See võimaldab Teil paluda oma isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui meil puudub hea põhjus nende andmete töötlemise jätkamiseks. Samuti on Teil õigus paluda meil Teie isikuandmeid kustutada või eemaldada, kui Te olete edukalt kasutanud oma õigust töötlemisele vastu olla (vt all), kui me oleme Teie teavet töödelnud seadusevastaselt või kui meil on kohustus Teie isikuandmed kustutada kohaliku seaduse järgi. Pidage meeles, et meil ei pruugi alati olla võimalik vastata Teie palvele kustutada andmed õiguslikel põhjustel, millest me Teid teavitame sellisel juhul päringu esitamisel.

Teie isikuandmete töötlemisele vastuolemine, kui meie poolt on tegu õigusliku huviga (või kolmanda osalise huviga) ning Teil esineb olukord, mille tõttu olete vastu selle alusel andmete töötlemisele, sest Teie arvates mõjutab see teie põhiõigusi ja vabadusi. Samuti on Teil õigus keelduda Teie isikuandmete töötlemisest otsestel turunduseesmärkidel. Mõnel juhul võime näidata oma veenvaid õiguslikke aluseid Teie teabe töötlemiseks, mis ületab Teie õigused ja vabadused.

Isikuandmete töötlemise piiramise taotlemine. See võimaldab Teil paluda meil Teie isikuandmete töötlemise peatamist järgmistel juhtudel: (a) kui Te soovite, et me kinnitaks andmete täpsust; (b) kui meiepoolne andmekasutus ei ole seadusega kooskõlas, kuid Te ei soovi, et me need kustutaks; (c) kui Te soovite, et me hoiaks Teie andmeid seaduslike nõuete loomiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks, kuigi meil ei ole see vajalik; või (d) Te olite vastu oma andmete kasutamisele meie poolt, kuid meil on vaja kinnitada, kas meil on nende kasutamiseks keeldumist eiravad seaduslikud õigused.

Paluda enda isikuandmete saatmist Teile või kolmandale osalisele. Me anname Teile või kolmandale osalisele, mille Te olete valinud, Teie isikuandmeid struktureeritult, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Pidage meeles, et see õigus kehtib vaid automatiseeritud teabe kohta, mille kasutamiseks Te andsite esialgu nõusoleku või mida me kasutasime Teiega lepingu täitmiseks.

Nõusoleku tagasivõtmine igal ajal, kui me töötleme andmeid Teie nõusolekule tuginedes. See aga ei mõjuta mis tahes töötlemise, mis viidi ellu enne Teie nõusoleku tagasivõtmist, seaduslikkust. Kui Te soovite oma nõusoleku tagasi võtta, siis ei pruugi meil olla võimalik Teile mõningaid tooteid või teenuseid osutada. Sellisel juhul nõustame Teid ajal, kui te oma nõusoleku tagasi võtate.

Kui Te soovite ülal mainitud õigusi kasutada, võtke meiega ühendust e-posti teel privacy@clinicallrn.com.

EMP-s on Teil õigus esitada igal ajal kaebus riiklikule järelevalveasutusele. Näiteks Ühendkuningriigis on selleks teabevoliniku büroo („ICO”), mis on andmekaitseprobleemide järelevalveasutus Ühendkuningriigis (www.ico.org.uk). Enne kohaliku järelevalveasutusega ühenduse võtmist võtke meiega ühendust aadressil privacy@clinicallrn.com, et saaksime Teie muredega tegeleda.

Siin on toodud järelevalveasutuste nimekiri:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

9.1 TASU EI OLE VAJA MAKSTA

Teil ei ole vaja midagi tasuda selleks, et oma isikuandmetele ligi pääseda või muid enda õigusi kasutada.

9.2 MIDA ME VÕIME TEILT VAJADA

Meil võib olla vajalik paluda Teilt teavet, et aidata meil Teie isikut tuvastada ja tagada Teie õigus pääseda ligi oma isikuandmetele (või rakendada muid õigusi). See on turvameede, mis tagab selle, et isikuandmed ei satuks isikute kätte, kellel pole selleks õigust. Peale selle võime Teiega ühendust võtta, et küsida rohkem teavet teie päringu kohta, et sellele kiiremini vastata.

9.3 AJAPIIRANG VASTAMISEKS

Me proovime vastata kõikidele õiguslikele päringutele 30 tööpäeva jooksul. Vahel võib see võtta aega üle 30 tööpäeva, kui Teie päring on keeruline või kui Te esitasite mitu päringut. Sellisel juhul teavitame Teid ja hoiame Teid kursis.

10. MÕISTED

EMP

Õigustatud huvi tähendab EMP-s meie ärialast huvi äritegevuse korraldamisel ja haldamisel, et võimaldada meil Teile osutada/pakkuda parimat teenust/toodet ning parimat ja kõige turvalisemat kogemust. Me võtame arvesse ja tasakaalustame Teile rakenduvat võimalikku mõju (nii positiivset kui ka negatiivset) ning Teie õigusi enne, kui töötleme Teie isikuandmeid õigustatud huvi eesmärgil. Me ei kasuta Teie isikuandmeid tegevuseks, mille mõju Teile kaalub üles meie huvid (v.a juhtudel, kui meil on Teie nõusolek või seda nõuab/lubab seadus). Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas me teatud tegevuste puhul oma õigustatud huvi võrdleme mis tahes võimaliku Teile rakenduva mõjuga, võtke meiega ühendust.

Lepingu täitmine tähendab Teie andmete töötlemist, kui see on lepingu, milles Teie olete osaline, täitmiseks vajalik või Teie palvel meetmete võtmiseks enne lepingu sõlmimist.

Õigusliku või regulatiivse kohustuse järgimine tähendab Teie isikuandmete töötlemist, kui see on vajalik õigusliku või regulatiivse kohustuse järgimiseks.

GDPR on Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus.

AMEERIKA ÜHENDRIIGID

Hõlmatud üksus tähendab asutust, organisatsiooni või muud asutust, mis allub 1996. aasta tervisekindlustuse teisaldatavuse ja vastutuse seadusele (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). Kaetud asutused hõlmavad järgmist: (i) ravikindlustusfirma, (ii) tervishoiuandmete register ja (iii) tervishoiuteenuse osutaja, kes saadab isiku tuvastamist võimaldavaid terviseandmeid elektroonilises vormingus HIPAA-le alluva infovahetuse käigus.

Isiku tuvastamist võimaldav terviseteave (Personal Identfiable Heatlh Information, PIHI) tähendab mis tahes teavet, sh isikult kogutud demograafilisi andmeid, mis:

 • on seotud (a)varasema, praeguse või prognoositava füüsilise või vaimse tervise või häirega ; (b) hõlmab isikule tervishoiuteenuse osutamist; või (c) minevikus, olevikus tehtud või tulevikus tehtavat makset isikule tervishoiuteenuse osutamise eest; ja
 • võimaldab indiviidi tuvastada või on võimalik oletada, et neid andmeid on võimalik kasutada indiviidi tuvastamiseks; ja
 • PIHI ei hõlma hariduse või meditsiiniga seotud andmeid, mida katavad perekonna hariduse õigused ja privaatsusseadus, või tööalased andmed, mida CliniCallRN™ hoiab kui tööandja.

KOLMANDAD OSALISED

 • Teenuseosutajad, kes on töötlejad ja kes pakuvad meile teenuseid.
 • Kutselised nõustajad, kes on töötlejad või kontrollijad, sh advokaadid, pankurid, audiitorid ja kindlustusandjad, kes konsulteerivad, tegelevad panganduse, õiguslike teenuste, kindlustuse ja raamatupidamisega.

Reguleerivad asutused ja muud riigiametid, kes on töötlejad või kontrollijad mis tahes pädevuspiirkonnas, milles me töötame, ja kes nõuavad mõnel juhul töötlemistegevusest teavitamist.

ELEVATE’i haavandilise koliidi uuringus hinnatakse uuritavat suukaudset ravimit, mis võib aidata haavandilist koliiti ravida.